Terms of Service

Our Terms of Service are in Dutch

Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 'illegalistic' goederen en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door 'illegalistic' uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn dertig dagen geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 'illegalistic' en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Prijs en Betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn apparatuurhuur, montage- en transportkosten, en dergelijke niet in de prijzen inbegrepen.

2.2 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien niet nadrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling van 50% van de koopprijs te geschieden binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zonder enige aftrek of schuldvergelijking. Het restant bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Reclames dienen binnen 10 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan 'illegalistic' te geschieden, maar heffen op generlei wijze de betalingsverplichting op.

2.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Artikel 3. Vertrouwelijke informatie

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van 'illegalistic' totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofd dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

4.2 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriele eigendom op door 'illegalistic' ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, schetsen, tekeningen, litho's, foto's, films, modellen, software, e.d. berust uitsluitend bij 'illegalistic' en opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door 'illegalistic' en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk anders is overeengekomen.

4.3 Zolang de eigendom der producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 'illegalistic' te bewaren.

4.4 Onverminderd de overige haar toekomende rechten is 'illegalistic' gerechtigd om, indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, nog bij opdrachtgever aanwezige producten terug te nemen.

4.5 Na betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag verkrijgt de opdrachtgever/eindgebruiker van het product, toestemming om zijn/haar product te gebruiken. Eventuele wijzigingen van het product gaan altijd in overleg met 'illegalistic'

Artikel 5. Naamsvermelding

5.1 'illegalistic' is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp/product te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van 'illegalistic' openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als 'illegalistic' dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool (c) met de naam van 'illegalistic' en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool (R), met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de 'illegalistic' /de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

5.2 'illegalistic' is gerechtigd om het ontwerp/product op te nemen in haar referentielijst en te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Artikel 6. Meer- en minderwerk

6.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs komt, behoudt 'illegalistic' zich het recht voor om de opdrachtgever de door 'illegalistic' reeds gemaakte kosten alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

6.2 Meerwerk zal -voor zover mogelijk- zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door 'illegalistic' schriftelijk aan de opdrachtgever worden medegedeeld. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na bovenbedoelde kennisgeving door 'illegalistic'.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Ter zake van wanprestatie is 'illegalistic' slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beeindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beeindiging heeft, evenals elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is.

Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beeindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van 'illegalistic' beperkt tot de extra kosten van opdrachtgever welke het direct gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of door een derde leveren van vervangende goederen of diensten, doch maximaal tot een bedrag genoemd in artikel 7.5. Het bepaalde in artikelen 7.2 tot en met 7.4 is onverminderd van toepassing.

7.2 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.1 is de aansprakelijkheid van 'illegalistic' voor door opdrachtgever geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. 'illegalistic' is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden. 'illegalistic' is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. 'illegalistic' is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

7.3 Opdrachtgever zal 'illegalistic' vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van 'illegalistic' of door 'illegalistic' ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

7.4 Elke aansprakelijkheid van 'illegalistic' voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.5 De totale aansprakelijkheid van 'illegalistic' voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken overeenkomst of, indien dat lager is, het bedrag waartegen 'illegalistic' verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in onze branche geldende gebruiken verzekerd hadden behoren te zijn.

Artikel 8. Overmacht

8.1 'illegalistic' is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit door 'illegalistic' redelijkerwijs niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van 'illegalistic' ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 9. Toepasselijkheid van het Nederlandse Recht

9.1 De overeenkomsten tussen 'illegalistic' en opdrachtgever worden altijd beheerst door het Nederlands recht.

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
c. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beeindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

Artikel 11. Ontwikkeling van programmatuur

11.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. 'illegalistic' zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

11.2 'illegalistic' is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11.3 Alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

11.4 'illegalistic' zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door 'illegalistic' uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

11.5 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door 'illegalistic' uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

11.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: 
a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door 'illegalistic' uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c. indien 'illegalistic' voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 11.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld.

In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

11.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever 'illegalistic' hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

11.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever 'illegalistic' uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. 'illegalistic' zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij 'illegalistic' gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.